BIEG GŁÓWNY

Regulamin

REGULAMIN
38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego
GRUDZIĄDZ, 28.09.2019
CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci Mistrz olimpijskiego Bronisława Malinowskiego
2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
4. Promocja Grudziądza oraz województwa kujawsko-pomorskiego na arenie ogólnopolskiej.
5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie całych rodzin do aktywności.
ORGANIZATOR
Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz
TERMIN I MIEJSCE
1. 38. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędą się 28 września 2019 roku.
2. Miejsce startu i mety: Stadion Centralny, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.
3. Start biegu głównego o godzinie 10:00.
TRASA
1. Dystans 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego wynosi 10 km.
2. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Grudziądza wyłączonymi z ruchu kołowego.
3. Trasa posiada w 96 % nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej.
4. Trasa biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.
5. Trasa składa się z jednej pętli. Lotna premia oraz międzyczas znajdują się na 5 kilometrze.
6. Punkty odświeżania znajdują się na 3,5 oraz na 6,5 kilometrze.
7. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno zostać zastosowane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto – liczony od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
3. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 90 minut.
4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego”.
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
6. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestników 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegimalinowskiego.pl.
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 20 września 2019 do godziny 23:59:
- do dnia 30 sierpnia 2019 r. – 30 zł
- od 31 sierpnia do 20 września 2019 r. – 45 zł.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w wyżej wyznaczonych terminach zostaną skreśleni z listy startowej.
4. Możliwe jest zgłoszenie w biurze zawodów 27 i 28 września - wpisowe 70 zł płatne gotówką (organizator nie zapewnia w tym wypadku pełnych świadczeń).
5. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych możliwy będzie w Biurze Zawodów, mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
6. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w 38. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego oraz na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – 38. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego.
7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 28 września 2019 r. ukończą 16 lat.
8. W biegu głównym obowiązuje limit startujących (nie więcej niż 1000 osób).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. 38. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego rozegrany zostanie w otwartej formule.
2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 28 września 2019 r. ukończą 16 lat.
3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy niepełnoletni, w wielu 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego dostępnego na stronie internetowej biegu www.biegimalinowskiego.pl zawierającego oryginalny podpis oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego i dostarczonego do biura zawodów w celu weryfikacji zawodnika niepełnoletniego.
4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
5. Uczestników 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
6. Rejestracja uczestnika 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
7. Organizator zapewnia:
a. numer startowy + agrafki
b. urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu
c. ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków
d. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
e. nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca 1-3).
8. Biuro zawodów, gdzie będzie można odebrać pakiety startowe, zgłoszenia oraz weryfikacja będzie możliwe na hali przy ulicy Piłsudskiego 14 w Grudziądzu w dniach:
27 września (piątek) w godzinach 16:00-19:00.
28 września (sobota) w godzinach 7:30-9:30
SZATNIE
1. Szatnie dla uczestników 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego znajdować się będą w hali przy ulicy Piłsudskiego 14, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
2. Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 9:30.
3. Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie do godziny 13:30, za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
5. Za rzeczy przekazane do przechowalni organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nieoddane do przechowalni.
KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego prowadzona będzie w następujących kategoriach:
I. Generalna kobiet i mężczyzn
Kategorie wiekowe:
K/M 16 roczniki 2001-2003
K/M 20 roczniki 1990-1999
K/M 30 roczniki 1980-1989
K/M 40 roczniki 1970-1979
K/M 50 roczniki 1960-1969
K/M 60 roczniki 1959 i starsi
II. Najlepsi mieszkańcy Grudziądza K/M
III. Zdobywcy miejsc 1-3 na lotnej premii
IV. Kategoria drużynowa
2. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia zawodnika.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
NAGRODY
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
2. Nagrody finansowe przelewane są na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zakończenia 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.
3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12:00.
4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3) otrzymują puchary oraz nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 500 zł
4. Zwycięzcy w kategorii najlepsi mieszkańcy Grudziądza (kobiety i mężczyźni) (miejsca 1-3) otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
5. Zwycięzcy na lotnej premii na 5. kilometrze (miejsca 1-3) otrzymają nagrody rzeczowe. Warunkiem jest ukończenie biegu.
6. Zawodnicy nagrodzeni w wyżej wymienionych kategoriach nie są brani pod uwagę w kategoriach wiekowych.
7. Zwycięzcy w kategorii drużynowej (drużyna musi składać się z conajmniej 6 osób – 3 kobiety oraz 3 mężczyźni) (miejsca 1-3) otrzymują nagrody rzeczowe.
8. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję. Organizator w dniu zawodów zapewnia medale dla wszystkich zawodników.
9. Wśród zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe (warunkiem jej otrzymania jest odbiór osobisty po maksymalnie trzykrotnym wywołaniu na stadionie, w przeciwnym razie nagroda zostanie ponownie rozlosowana).
10. Szczegółowe informacje odnośnie nagród opublikowane zostaną na 14 dni przed imprezą w zakładce NAGRODY na stronie internetowej www.biegimalinowskiego.pl.
NOCLEG I WYŻYWIENIE
1. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.
2. Organizator nie zapewnia noclegu z 27 na 28 września 2019 r – możliwe jest wcześniejsze zamówienie noclegu na koszt startującego.
3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia wodę oraz posiłek regeneracyjny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 38. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy uczestnicy 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Osoby uczestniczące w 38. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób.
4. Podczas trwania biegu wszyscy jego uczestnicy winni stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służby porządkowej i informacyjnej organizatora, sędziów, oraz osób zabezpieczających trasę biegu działających w imieniu organizatora.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
9. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13.30. Protesty rozstrzyga Dyrektor 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego w terminie dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego jest ostateczna i nieodwołalna.
10. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
12. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
13. Organizator 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej uczestników biegu, którzy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zajmą miejsca 1-3 oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zajmą miejsca od 1-3. W przypadku stwierdzenia obecności w organizmie osoby badanej środków niedozwolonych, zawodnik badany zostanie zdeklasyfikowany i obciążony kosztami przeprowadzonego badania. Zawodnik poniesie również konsekwencje zgodnie z przepisami PZLA i IAAF.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.
15. Wszystkie informacje na temat 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego dostępne są na stronie biegimalinowskiego.pl.
16. Informacji na temat biegu udziela Dyrektor 38. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego – Marcin Jędrak pod numerem 533 850 502 oraz mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..